Rademacher-Toeplitz: Számokról és alakzatokról

Erről a kötetről legendák szóltak. A legendákat a legkiemelkedőbb matemaikusok terjesztetették. Sokuknak adott életre szóló inspirációt.

Most újra kapható!

Be­szél­ge­tés Győry Kál­mán­nal
Ma­gyar Tu­do­mány 2002/8.

Volt kivel meg­be­szél­ned az öt­le­te­i­det, a meg­ol­dá­so­kat?
- Nem. Eszem­be sem ju­tott, hogy ilyen kér­dé­sek­kel a ta­ná­ra­im­hoz for­dul­jak. Tud­tam, hogy a fel­ada­tok­kal nekem kell meg­bir­kóz­nom, s mivel ezek na­gyon ér­de­kel­tek, sok örö­möm telt a meg­ol­dá­sok ke­re­sé­sé­ben. Ké­sőbb, ami­kor már el­ka­pott a gép­szíj, bi­zony más órá­kon is a ma­te­ma­ti­ka járt a fe­jem­ben, a pad alatt fel­ada­to­kat ol­dot­tam. Ered­mé­nye­i­met látva a többi tanár be­le­tö­rő­dött ebbe, hi­szen amit kel­lett, azt a többi tárgy­ból is meg­ta­nul­tam. Végig ki­tű­nő vol­tam, csak hát a ma­te­ma­ti­ka ér­de­kelt a leg­job­ban. Ha nem bol­do­gul­tam egy-egy ne­he­zebb fel­adat­tal, akkor hoz­zá­ol­vas­tam a szak­kö­ri fü­ze­tek­ből, ko­ráb­bi KöMaL szá­mok­ból, a Ma­te­ma­ti­kai Ver­seny­té­te­lek kö­te­te­i­ből. Na­gyon sze­ret­tem pél­dá­ul Ra­de­ma­cher-To­ep­litz Szá­mok­ról és alak­za­tok­ról című köny­vét. Ke­reszt­apám Pes­ten élt, ő küld­te meg nekem Csá­szár Ákos­né mű­egye­te­mi Ana­lí­zis jegy­ze­tét. De ez már ki­csit ké­sőbb tör­tént.


Miért let­tem ma­te­ma­ti­kus - Vissza­em­lé­ke­zé­sek
Herczeg János

Élet és Tu­do­mány - 2003. no­vem­ber 28.

Sokan em­lí­te­nek egy kis köny­vet: Ra­de­ma­cher-To­ep­litz: Szá­mok­ról és alak­za­tok­ról. Ez a rá­cso­dál­ko­zás él­mé­nyét adta meg azok­nak, aki­ket a szá­mo­lá­sok szá­raz ke­nye­ré­vel töm­tek a ma­tek­órá­kon. Vajon miért nem lehet ezt a kis fü­ze­tet meg­kap­ni ma is? Kel­le­ne egy aján­lott ol­vas­má­nyok lis­tá­ja, és az ilyen alap­köny­ve­ket ál­lan­dó­an a pi­a­con kel­le­ne tar­ta­ni.Péter Rózsa: Játék a vég­te­len­nel
Az ere­de­ti ki­adás fül­szö­ve­gé­ből

For­rá­sok­ra nem hi­vat­ko­zom. Sokat ta­nul­tam má­sok­tól, de ezt ma már nem tudom ele­me­i­re bon­ta­ni. Írás köz­ben nem volt előt­tem könyv. Itt-ott kény­sze­rí­tő erő­vel öt­lött fel ben­nem va­la­mi ha­son­lat, ami­nek az ere­de­té­re is em­lé­kez­tem, pl. a remek Ra­de­ma­cher-To­ep­litz könyv­re, vagy Beke ki­tű­nő be­ve­ze­tő­jé­re az ana­lí­zis­be; ha egy­szer ki­ala­kult va­la­mi­nek "a" módja, nem ír­hat­tam mást, csak azért, hogy ere­de­tibb le­gyek.

 Varga Tamás Tanítványainak
Emlékalapítványa


1055 Budapest,Falk Miksa u 12.  I. em. 4.
E-mail: info@vtamk.hu
Adószám: 19671664-1-41
A közhasznú alapítvány számlaszáma:
14100127-49651349-01000000


Az ALAPÍTVÁNY ELNÖKE ÉS KÉPVISELŐJE: Pálfalvi Józsefné dr. és Oláh Vera
Minimum felbontás: 1024 x 768 | Grafika és kivitelezés: MandG